top of page

กิจกรรม ทำงานช่วยสอนหนังสือให้เด็กเล็กในชุมชนที่ไม่สามารถจ้างชาวต่างชาติมาเป็นครูอัตราจ้างได้

กิจกรรม ทำงานช่วยสอนหนังสือให้เด็กเล็กในชุมชนที่ไม่สามารถจ้างชาวต่างชาติมาเป็นครูอัตราจ้างได้

หลายโรงเรียน และหลายศูนย์เด็กเล็กต้องการโอกาสทางการศึกษา และต้องการทำกิจกรรมดีๆ ที่ทำให้เรียนรู้ได้ง่าย

มูลนิธิ โฮลี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา ทั้งภาษา และอาชีพ เราได้ทำงานให้เด็กๆ โดยไปร่วมกับคุณครู โรงเรียนในท้องถิ่น สอน และให้ความรักเด็กๆ ผ่านการร้องเพลงและทำกิจกรรม

เพราะ "การให้เป็นเหตุให้มีความสุข ยิ่งกว่าการรับ"

Give is Bigger than Get.


1 view0 comments

Recent Posts

See All

come to be our friend by click link. We will share your more about our food sharing. God will bless your day.

bottom of page