top of page

กิจกรรม ทำงานช่วยสอนหนังสือให้เด็กเล็กในชุมชนที่ไม่สามารถจ้างชาวต่างชาติมาเป็นครูอัตราจ้างได้

กิจกรรม ทำงานช่วยสอนหนังสือให้เด็กเล็กในชุมชนที่ไม่สามารถจ้างชาวต่างชาติมาเป็นครูอัตราจ้างได้

หลายโรงเรียน และหลายศูนย์เด็กเล็กต้องการโอกาสทางการศึกษา และต้องการทำกิจกรรมดีๆ ที่ทำให้เรียนรู้ได้ง่าย

มูลนิธิ โฮลี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา ทั้งภาษา และอาชีพ เราได้ทำงานให้เด็กๆ โดยไปร่วมกับคุณครู โรงเรียนในท้องถิ่น สอน และให้ความรักเด็กๆ ผ่านการร้องเพลงและทำกิจกรรม

เพราะ "การให้เป็นเหตุให้มีความสุข ยิ่งกว่าการรับ"

Give is Bigger than Get.


1 view0 comments

Recent Posts

See All

come to be our friend by click link. We will share your more about our food sharing. God will bless your day.